خدمات

1 سرویس و نگهداری
2 ارائه خدمات پشتیبانی و تامین قطعات
3 تعویض و تعمیر قطعات کمتر از 48 ساعت
4 گارانتی و ضمانت دوساله انواع آسانسورها و پله برقی
5 فروش، بازسازی، نوسازی و تعمیر آسانسور
6 تجهیز آسانسور به سیستم های ایمنی مطابق با استاندارد ملی
7 پوشش بیمه حوادث کلیه آسانسورهای طرف قرارداد
8 بازدید و مشاوره (رایگان)
9 آموزش اپراتور آسانسور (رایگان)
bell