سقوط از آسانسور

بیماری که برای دریافت خدمات دیالیز به کلینیک رضایی دامغان مراجعه کرده بود ، بر اثر حادثه سقوط در چاهک آسانسور درگذشت.
حمیدرضا امین زاده ۵۹ ساله به همراه همسرش برای دریافت خدمات دیالیز به کلینیک رضایی مراجعه و برای سوار شدن به آسانسور کلید آن را زده بود اما وقتی در آسانسور باز شد اتاقک آن به سطح طبقه نرسیده بود و زنده یاد امین زاده  که متوجه این موضوع نشده بود وارد اتاقک آسانسور شده و تعادل خود را از دست می دهد و سقوط می کند.
از زنده یاد امین زاده دو فرزند به یادگار مانده است.

-->