مدیریت بازرگانی

مهندس کاوس رشیدی با بیش از 25 سال سابقه درکار صنعت آسانسور و دارای لیسانس مهندس برق و قدرت و فوق لیسانس پاور الکترونیک