پلمب آسانسور‌های غیر ایمن در خوزستان

آسانسور‌های غیر ایمن در اماکن عمومی و ساختمان‌های پزشکان خوزستان پلمب می‌شود.
این اداره کل پیرو انجام وظایف خود در نظارت بر ایمنی و کیفیت آسانسور‌های نصب شده در ساختمان‌ها برای حفظ سلامت استفاده کنندگان اقدام به انجام بازرسی و ارزیابی ایمنی آن‌ها کرد.
در این طرح از تعداد ۲۴۴ آسانسور در سطح استان بازرسی و پس از مشخص شدن نواقص موجود و اعلام به صاحبان ساختمان در چند مرحله، اقدام به پلمب آسانسور‌های غیر ایمن و دارای نواقص بحرانی کرد.
به مدیران ۱۲۲ دستگاه در ساختمان‌های تجاری، پزشکی و دولتی در خصوص آسانسور‌های غیر ایمن و مغایر با استاندارد اخطار پلمب و فرصت رفع نقص داده شد.

-->