آسانسور‌های غیر استاندارد در ادارات تهدیدی برای جان شهروندان

استاندارد سازی آسانسور اجباری است و  باید به صورت سالیانه مورد بازرسی ادواری قرار گرفته و تأییدیه ایمنی ادواری برای آسانسور منصوبه اخذ گردد.
بازرسی از آسانسوری که در گذشته گواهینامه اولیه استاندارد را اخذ کرده باشد، شامل بازرسی ادواری می‌شود و در صورتی که شرایط و الزامات بازرسی ادواری تامین گردد برای آن آسانسور گواهینامه ادواری صادر می‌گردد.
اعتبار گواهینامه‌های بازرسی اولیه از تاریخ صدور، یکسال می‌باشد و بر اساس همین گواهینامه، در این یکسال آسانسور بیمه می‌شود و اعتبار بیمه نیز در یک سال اعتبار گواهی قابل پذیرش می‌باشد. اما پس از آن باید برای آن گواهینامه مجدد ادواری اخذ شود.
در راستای تأمین ایمنی همکاران اداری و عموم مردم و حصول اطمینان از عملکرد صحیح آسانسور، تمام مدیریت‌ها و سازمان‌ها نسبت به ثبت‌نام بازرسی ادواری و اخذ تأییدیه مجدد آسانسور‌های منصوبه در ساختمان‌های اماکن دولتی، بیمارستانی و عمومی، از طریق سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی lift.isiri.gov.ir اقدام و فرآیند انجام بازرسی ادواری را تا زمان صدور تأییدیه ایمنی ادواری پیگیری نمایند.
بازرسی‌های ادواری و ممانعت از بهره‌برداری از آسانسور‌های فاقد تأییدیه ایمنی مورد انتظار بوده و مسئولیت عدم توجه به موارد فوق‌الذکر مستقیماً متوجه مدیریت‌های ادارت دولتی و مالکین ساختمان عمومی خواهد بود.

Tags: , , , , , , ,

-->