آسانسور ادارات و مراکز درمانی بدون تاییدیه استاندارد در البرز پلمب می شوند

آسانسور های ادارات دولتی و مراکز درمانی که فاقد  تاییدیه استاندارد ایمنی آسانسور باشند، تا زمان دریافت تاییده استاندارد پلمب می شوند.
تاییدیه استاندارد ایمنی آسانسور اجباری بوده و بهره برداری از آسانسورهای فاقد تاییدیه ممنوع است.
برای پیشگیری از حوادث ، نظارت بر آسانسورهای  ادارات و مراکز درمانی در این استان تخصصی تر شده است.
مسوولیت خطرات احتمالی ایجاد شده در استفاده از این گونه آسانسورها بر عهده مالکان و بهره برداران خواهد بود.
در اجرای قانون تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد و صیانت از حقوق عامه از وظایف سازمانی این اداره کل است و با ارگانها و نهادهایی که با بی اعتنایی به الزامات استاندارد، زمینه ساز صدمه به مردم می شوند طبق قانون برخورد خواهد شد.
در مرحله اول بازرسی ها، آسانسور 3 اداره دولتی پلمب شد و تا زمان اخذ تاییدیه استاندارد به همین وضعیت خواهند ماند.
در سال های گذشته تاکنون حوادث متعددی در زمینه سقوط و خرابی آسانسورها در استان البرز رخ داده که با مصدومیت و گاهی با مرگ شهروندان همراه بوده است.

-->