محکومیت پرونده شرکت سازنده آسانسور های تقلبی در تبریز

طی گزارش و شکایت یکی از شهروندان علیه شرکت سازنده آسانسور در تبریز مبنی بر فروش گیربکس و تابلو فرمان مستعمل آسانسور، برای بررسی و رسیدگی در این اداره کل تشکیل پرونده شد.
وی افزود: شعبه رسیدگی به این پرونده پس از تجمیع اوراق و بررسی محتویات پرونده، متهم را احضار کرد ولی به دلیل عدم حضور و عدم ارسال لایحه دفاعیات در فرجه قانونی از طرف متهم اتهام وارده محرز و مسلم شناخته شد.
یوزباشی ادامه داد: باتوجه به عدم اخذ پروانه تخصصی و فنی برای مشاغل فنی و تخصصی و تقلب در کسب طبق قانون تعزیرات حکومتی متهم به پرداخت مبلغ بیش از 1 میلیارد ریال معادل پنج برابر مبلغ گرانفروشی در حق صندوق دولت به پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال در حق شاکی و تعطیلی واحد تا زمان اخذ پروانه محکوم شد.

-->