اتحادیه کشوری آسانسور با رای دیوان عدالت اداری ماندگار شد

اتحادیه کشوری آسانسور با رای دیوان عدالت اداری ماندگار شد

همکاران گرامی در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوضوح فقط در مورد اتحادیه های استانی و اتحادیه کشوری بحث شده و اعلام گردیده این اتحادیه ها نباید نافی هم باشند همانطور که اتحادیه استانی نافی اتحادیه کشوری نیست.

 

 

قضات محترم این نهاد اعلام کرده اند بخشنامه قید شده در تصویر فوق را تا حدی که تشکیل اتحادیه استانی را تجویز نکند و برای استاتهای حائز شرایط فقط اتحادیه کشوری را تجویز نماید مغایر قانون است و تا این حد را ابطال مینماید که تشکیل اتحادیه های استاتی را مد نظر قرار نداده است و هیچ اشاره ای به انحلال اتحادیه کشوری آسانسور نشده است لذا نتیجه نهایی رای  امکان تشکیل اتحادیه های استانی در صورت داشتن حد نصاب لازم براساس ماده ۲۱ قانون‌نظام صنفی و با تقاضای اعضای دارای پروانه کسب هر استان در صورت تایید کمیسیون نظارت هر استان و هیئت عالی نظارت ، با وجود تاسیس اتحادیه کشوری میباشد.

Tags: , , , , , , , , ,

-->