از کار افتادن ۳ پله برقی ایستگاه مترو تجریش

در حدود هزار و ۵۷۰ واگن داریم که از این تعداد، ۵۰ درصد نیاز به اورهال دارند. ظرفیت به گونه‌ای است که ماهانه یک قطار را اورهال می‌کنیم.
پله‌های برقی به سمت بالا فعال است و شهروندان همه مسیر را پیاده طی نمی‌کنند، اما تعداد پله‌های برقی فعال کمتر شده است. 
مشکل از جایی شروع شد که روی تجهیزات فنی ریزش آب گزارش شد و به مدت دو روز ادامه داشت. بعد از بازدید از تمامی مناطق ایستگاه نشتی آب از داخل ایستگاه گزارش نشد و آب را به آزمایشگاه ارسال کردیم و نتیجه آزمایش نشان داد که مربوط به فاضلاب است. 
با توجه به اینکه زیر سطح فاضلاب شهری هستیم، در نتیجه مشکل از جایی در خیابان بود و طی هماهنگی با شهردار منطقه و شرکت آبفا بررسی‌ها انجام و محل نشتی فاضلاب به سمت ایستگاه شناسایی شد. این محل که در سمت شرق ایستگاه تجریش قرار دارد انباشت فاضلاب رخ داده و گرفتگی منجر به سرازیر شدن آب به سمت تونل ایستگاه تجریش می‌شد. 

-->