استانداردسازی آسانسورها در اولویت کارگروه استانداردسازی استان مرکزی

استانداردسازی آسانسورها در اولویت کارگروه استانداردسازی استان مرکزی

یکی از شرح وظایف ادارات کل استاندارد نظارت بر کیفیت و ایمنی خدمات آسانسور است و در صورت تایید ایمنی و عملکرد آسانسور توسط شرکت بازرسی، اداره کل استاندارد استان گواهینامه تأییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور را صادر می کند.

از ابتدای سال جاری ۹۸۹ مورد درخواست بازرسی آسانسور در سامانه مربوطه ثبت شد که از این تعداد ۲۳۵ مورد، درخواست بازرسی ادواری و ۷۵۴ مورد، درخواست بازرسی اولیه بوده است.

همه آسانسورهای نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد تحت پوشش استاندارد قرار گرفته اند که این موضوع در اولویت و دستور کار کارگروه استانداردسازی استان نیز بوده و بر اساس مصوبات این کارگروه مکاتبات گسترده ای با تمام مالکان آسانسور مراکز عمومی و خصوصی در استان که یک بار در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت شده اند صورت پذیرفته است.

صدور پروانه پایان کار از سوی شهرداری ها برای ساختمان های دارای آسانسور اعم از تجاری، مسکونی و دولتی منوط به اخذ گواهینامه تاییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور از اداره کل استاندارد استان است و بازرسی های دوره ای به احساس مسئولیت آحاد جامعه به مقوله ایمنی بستگی دارد.

تاییدیه های آسانسور دارای اعتبار یکساله است و در صورت اتمام اعتبار گواهینامه های مذکور مالک یا بهره بردار یا شرکت سرویس و نگهدار آسانسور، با مراجعه به سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به آدرس lift.isiri.gov.ir، می بایست نسبت به ارائه درخواست بازرسی ادواری اقدام کنند.

 

Tags: , , , , , ,

-->