چرا مالکان به استانداردسازی آسانسورها کم توجهی می کنند؟

چرا مالکان به استانداردسازی آسانسورها کم توجهی می کنند؟
مالکان ساختمان ها و دستگاه های اجرایی جهت نصب آسانسور باید از شرکت هایی که دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت(صمت) هستند، دعوت کنند.
برای ساخت یک آپارتمان، یک گروه فنی متشکل از واحد برق، واحد سازه و سایر قسمت ها نیاز است که در کنار این واحدها باید واحدی مجری مستقیم نظارت بر استاندارد سازی آسانسور به عنوان یکی از قسمت های مهم ساختمان معرفی شود. 
مالکان و شرکت های غیر مجاز پس از اخذ گواهی اولیه استاندارد نصب آسانسور آن را رها می کنند که ادامه این رویه می تواند بسیار خطرآفرین باشد.
در استان ایلام تنها ۱۳ شرکت نصب آسانسور معتبر با مجوز سازمان صمت در حال فعالیت هستند و مابقی شرکت های نصب آسانسور در استان تاکنون مجوزی دریافت نکرده اند.

Tags: , , , , ,

-->