الزام نصب درب ضد حریق و آسانسورهای برانکارد بر در ساختمان ها

کلیه شرکت های ساختمانی، مالکین، سازندگان و شهروندان محترم آگاه باشند که نصب درب ضد حریق و آسانسور برانکاردبر در ساختمان های سطح شهر کرمانشاه الزامی بوده و دست اندرکاران محترم می بایست در صورت الزام به اجرای راه های خروج ایمن، فیلتر نمودن راه پله، نصب درب ضد حریق و همچنین آسانسور برانکاردبر در زمان صدور پروانه نسبت به اجرای این الزامات اقدام نمایند.
طی هماهنگی با مناطق هشت گانه شهرداری کرمانشاه جهت بلامانع پایانکار، در صورت عدم رعایت این الزامات مالک و سازنده مکلف به انجام تحلیل های دینامیکی رفتار آتش و دود و سایر آنالیزها و طراحی های مرتبط در ساختمان، متحمل شدن هزینه های اضافی و نصب تجهیزات جایگزین می باشند.

Tags: , , , , ,

-->