الکتروموتور آسانسور

الکتروموتور آسانسور و عیب یابی آن

الکتروموتور آسانسور و عیب یابی آن

موتور هاي آسنکرون آسانسور از دو قسمت روتور واستاتور ساخته شده و با برق متناوب کار مي کنند.

هنگام روشن شدن موتور، سيم پيچ هاي درون شيار هاي استاتور ، يک ميدان مغناطيسي دوار بوجود آورده و بر روی روتور موتور اثر گذاشته که در آن خاصيت مغناطيسي بوجود مي آورند. روتور قسمت گردنده موتور بوده و داراي محور انتقال حرکت مي باشد. در روتورها که توسط قطب هاي مغناطيسي( هم نام وغيرهم نام) به وجود آمده عمل جذب و دفع انجام شده و این عمل موجب حرکت چرخشي روتور مي شود. روش هاي مختلف جهت راه اندازي موتور ها از حالت سکون عبارتند از:

 

الکتروموتور آسانسور

 

آسنکرون با راه انداز غير خازني (کلاجي) 

در اين موتور ها به منظور چرخش پرقدرت تر موتور، علاوه بر سيم پيچي هاي اصلي يک سري سيم پيچ کمکي نيز قرار دارد که با فاصله زماني با ميدان مغناطيسي اصلي میدان مغناطیسی دیگری به وجود می آورند که هنگامی که سرعت موتور به 75 درصد سرعت اسمي رسيد کلاج به عنوان يک کليد عمل کرده وسيم پيچ کمکي را از مدار خارج مي کند.

نکته: کلاج تحت تاثير نيروي گريز از مرکز کار می کند.

آسنکرون با راه انداز خازن موقت وخازن دايم:
دارای علامت اختصاري TCM می باشند.

دارای دو خازن بوده که يکي از خازن ها پس از راه اندازي از مدار خارج شده وخازن ديگر در مدار باقي مي ماند. خازن باقی مانده در مدار با سيم پيچ کمکي سري مي باشد.

آسنکرون با راه انداز خازن موقت

علامت اختصاري این موتورها CSM مي باشد. در این موتورها يک خازن الکتروليتي با ظرفيت حدود 200 الي 500 ميکرو فاراد باسيم پيچ کمکي بطور سري بسته می شود. سیم پيچ اصلي موازي با خازن الکترولیتی ذکر شده و همچنین سیم پیچ کمکی بسته مي شود. این موتور توسط اختلاف فاز و ميدان مغناطيسي بوجود آمده توسط خازن وسيم پيچ کمکي می چرخد. در اين موتور سيم پيچ کمکي به وسیله ی کليد گريز از مرکز از مدار خارج مي شود.

آسنکرون با راه انداز خازن دايمي

دارای علامت اختصاری ( PSCM) می باشند. اين موتور ها نسبت به موتور هاي قبلي داراي قدرت کم تري می باشند. به دلیل نداشتن کليد گريز از مرکز، خازنی که با سيم پيچ کمکي سري بسته شده است هميشه در مدار باقي می ماند. مقایسه سيم پيچ هاي اصلي و کمکي به شرح ذیل می باشد:

1- عموما سطح مقطع سيم هاي اصلی از سيم هاي کمکی بیشتر است.

2- سيم پيچ هاي کمکی در روی شيار ها و سيم پيچ اصلی در شیارها قرار دارند.

3- خازن با سيم پيچ کمکي سري می شود.

4- سيم پيچ اصلی مقاومت کمتری (اهم کمتر) نسبت به سيم پيچ کمکی دارد.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

-->