چگونه ریلهای آسانسور را انتخاب کنیم

چگونه ریلهای آسانسور را انتخاب کنیم

سه نکته در انتخاب ریل مهم است:
ظرفیت
ارتفاع
سرعت

برای ظرفیت آسانسورهای تا ۷ نفره یا (525kg) و همچنین حداکثر ارتفاع 30m و سرعت 1.2m/s از ریل T5 برای کادر وزنه و ریل T9 برای کابین استفاده میگردد.

برای استفاده های خاص نظیر بیمارستانها و هتلها معمولا از ضریب اطمینان بالاتری در ریل استفاده می گردد، زیرا ابعاد کابین برای بیماربر و باربر بزرگتر بوده و کلیه احتمالات را در نظر میگیرند. لذا از ریل T9 و T16 به جای T5 و T9 استفاده می شود.
برای حرکت کابین حداکثر تا سرعت 2m/s توسط کفشکهای لغزشی و ریل آغشته به روغن قابل استفاده است. اگر میزان روغن کاری کاهش یابد و یا خاک و سنگریزه های ریز بین ریل و کفشک قرار گیرد، مقاومت قابل توجهی در حرکت کابین ایجاد کرده و حتی سبب لرزش شده و اصطکاک بین کفشک و کابین افزایش می یابد.

کفشکهای غلطکی نیاز به روغن کاری نداشته و برای سرعتهای بالاتر از 2m/s استفاده می گردد. بطوریکه به واسطه اصطکاک کم حرکت کابین نرم تر بوده و در کاهش انرژی صرفه جویی خواهد شد.

-->