انواع فعالیت های سرویس و نگهداری آسانسور

1-بازرسی: بازرسی از آسانسور در مقطع زمانی برنامه ریزی شده صورت می پذیرد تا معلوم شود که آیا آسانسور به سرویس نیاز دارد یا به تعمیرات پیشگیرانه (بازرسی ممکن است به صورت چشمی یا از طریق اندازه گیری بعضی از ویژگی های فیزیک دستگاه ها باشد.)
2-سرویس : در صورتی که هنگام بازرسی نیاز به سرویس احساس شود، سرویس دهی برای قسمت های متحرک و ثابت اعم از الکتریکی و مکانیکی مجزا صورت می پذیرد، همچنین هرآسانسور مطابق “چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور” ماهیانه حداقل یکبار باید مورد سرویس قرار گیرد.
-تعمیرات پیشگیرانه : این تعمیرات زمانی صورت می گیرد که هنوز امکانات وسایل نصب شده در حال کار بوده و دچار خرابی نشده است و هدف از آن این است که خرابی سیستم به تعویق بیافتد و فاصله بین خرابی ها رو به افزایش بگذارد و یا جلوی خرابی های احتمالی گرفته شود.
4-تعمیرات خرابی : این تعمیرات مربوط به مواردی است که دستگاه از کار افتاده است و نمی تواند به وظایف پیش بینی شده عمل کند که با انجام سرویس تعمیرات لازم آسانسور مجدداً راه اندازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
در عملیات بازرسی جامع آسانسور موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد :
الف- عملکرد قفل ها و درهای کابین و متعلقات
ب- سیستم تعلیق کابین و مکانیزم تعادل و سیراکت کابین
ج- سیستم های کنترلی، ایمنی، الکتریکی
د- عملکرد سیستم محرکه آسانسور (موتور گیربکس)
ه- عملکرد ترمز ایمنی، گاورنر و پاراشوت ها
و- عملکرد سیستم ضربه گیرها

-->