بازدید مستمر از آسانسور و پله برقی ۵۳ پل عابر پیاده مکانیزه

بازدید مستمر از آسانسور و پله برقی ۵۳ پل عابر پیاده مکانیزه

یکی از اولویت های سازمان، نظارت دقیق بر تعمیر و نگهداری پل های عابر پیاده در راستای حفظ ایمنی شهروندان است.
در مجموع ۱۳۸ دستگاه پل عابر پیاده در شهر مشهد وجود دارد، که ۵۳ دستگاه از این پل ها مکانیزه و دارای آسانسور و پله برقی و ۸۵ دستگاه نیز معمولی و غیر مکانیزه هستند.
در این بازدید ها اگر پله برقی و یا آسانسور پل عابر پیاده نیاز به تعمیرداشته باشد در اسرع وقت این کار از سوی پیمانکار انجام می شود.
در کنار تعمیر و نگهداری آسانسورها و پله برقی های پل های مکانیزه، هر ۴-۵ سال یک بار بدنه پل های غیر مکانیزه رنگ آمیزی و پوشش پلی کربانتی سقف پل ها در سال دو بار تعویض می شود.
همچنین روشنایی پل های غیر مکانیزه نیز در طول سال مورد توجه قرارگرفته و در صورت وجود مشکل اصلاحات مورد نیاز برای تامین روشنایی پل های عابر پیاده انجام می شود.

-->