بیشترین حوادث سال گذشته مربوط به آسانسور

بیشترین حوادث یکسال گذشته با۵۸۷ مورد مربوط به آسانسور بوده است.
حوادث آسانسور تماما ناشی از قطع برق بوده و درصد کمی مربوط به مسایل دیگر بوده است.
طی یکسال گذشته ۵۵۴ مورد محبوث شدن و مزاحمت حیوانات، ۱۹۱ مورد سوانح خودرویی بوده و مجموعا ۱۸۴۸ مورد حوادث طی یکسال گذشته رخ داده که ۴۶درصد افزایش داشته است.
در بحث اطفا حریق با ۴۲۰ مورد حریق منزل مسکونی، ۱۶۱ مورد حریق خودرو و ۱۱۵ مورد مجموعا حریق ۲۶درصد کاهش داشتیم.

-->