۵۷۰ تاییدیه ایمنی آسانسور در لرستان صادر شد

از ابتدای سال جاری ۶۷۹ مورد درخواست در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور استان ثبت شده است.
در صورت تایید ایمنی آسانسور توسط شرکت بازرسی، اداره کل استاندارد استان گواهینامه تاییدیه را صادر می کند.
با توجه به اهمیت ایمنی و ارتقای کیفیت عملکرد آسانسورها، از ابتدای امسال تاکنون ۵۲ آسانسور غیراستاندارد در مراکز دولتی، تجاری، پزشکی و مسکن مهر استان پلمپ شده است.
در صورت تایید ایمنی آسانسور توسط شرکت بازرسی، اداره کل استاندارد استان گواهینامه تاییدیه را صادر می کند.

-->