دریافت تاییدیه ایمنی آسانسور الزامی است

دریافت تاییدیه ایمنی آسانسور الزامی است

در صورت نداشتن تاییدیه ایمنی آسانسور ، بهره برداران مسئول پاسخگویی به هر گونه حادثه‌ هستند و شرکت‌های بیمه هم در مقابل حوادث منجر به جرح در آسانسور‌هایی که تاییدیه ایمنی ندارند، هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت.
مالکان ساختمان‌ها موظف هستند برای دریافت تاییدیه ایمنی استاندارد با شرکت‌های مجاز نصاب آسانسور که مسئولیت ثبت آسانسور در سامانه‌ استاندارد سازی را هم برعهده دارند، قرارداد منعقد کنند که پس از تایید بازرسان استاندارد شرکت‌های بازرسی تاییدیه ایمنی را صادر خواهند کرد.
فرآیند صدور تاییدیه ایمنی استاندارد بصورت الکترونیکی به شهرداری مناطق ارسال می‌شود و مالکان نیازی به مراجعه‌ حضوری به اداره کل استاندارد ندارند.
از ابتدای امسال تاکنون 1460 بازرسی فنی از ساختمان‌های دارای آسانسور در کرمانشاه انجام شده و 584 تاییدیه ایمنی استاندارد هم صادر شده است.

Tags: , , , , , ,

-->