دریافت تاییدیه ایمنی آسانسور اجباری است

تمامی مدیران و مالکان ساختمان ها، دستگاه های اجرایی و تمامی بهره برداران از آسانسورهای منصوبه در مجموعه های مختلف، ملزم به دریافت تاییدیه ایمنی آسانسور هستند و در صورت نداشتن تاییدیه آسانسور با بروز هرگونه حادثه، مسوولیت پاسخگویی بر عهده آنها خواهد بود.
به منظور اطمینان حداکثری از برقراری شرایط استاندارد و ایمنی، تمامی آسانسورهای منصوبه بایستی به صورت سالیانه توسط شرکت های تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد، تحت بازرسی ادواری قرار گرفته و گواهینامه ایمنی دریافت کنند.
در مرحله بازرسی ها، نداشتن انطباق آسانسورهای منصوبه به مدیران گزارش خواهد شد و آنها مکلف به رفع نواقص و استاندارد سازی آسانسورها خواهند بود و در صورت انجام، آسانسور مذکور تاییدیه ایمنی دریافت و شناسنامه ملی در کابین آن درج می شود.
مطابق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد، این آسانسورها ماهیانه توسط مالکان و مدیران مکلف به انجام سرویس های نگهداری طی قرار داد با شرکت های نصاب مجاز هستند.
در یک سال گذشته یک هزار و ۵۵۰ بازرسی توسط کارشناسان استاندارد انجام و ۶۲۰ تاییدیه ایمنی آسانسور نیز صادر شده است.
مالکین و بهره برداران از آسانسورها به منظور اطمینان از تایید اصالت گواهینامه ایمنی آسانسور می توانند نسبت به ارسال شناسه ی ملی درج شده در داخل کابین آسانسور به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ اقدام کنند، همچنین هرگونه شکایت را از طریق سامانه گویای ۱۵۱۷ در طول شبانه روز و یا خط ارتباطی کشوری ۴۵۱۷ به اطلاع این اداره کل برسانند.

-->