تظیمات درب فرماتور

تظیمات درب فرماتور

چیندمان دیپ سوییچ ها در دربهای کابین فرماتور :
درب راست بازشو:
دیپ 1:off
دیپ 2 : on
دیپ 3 : off
دیپ 4 : 0n
درب چپ بازشو و سانترال:
دیپ 1 : off
دیپ 2و3و4 : on
لرن و پروگرام درب کابینvvvf فرماتور(4،+4)

کلید 0/1 روی برد خاموش شود
سوکت فرمانها برداشته شود
درب درحالت وسط(نیمه باز یا نیمه بسته) قرار بگیرد
دیپ سوییچها متناسب با جهت بازشو یا بسته شو تنظیم شود
حال کلید 0/1 روشن شود

درب نباید هیچ حرکتی داشته باشد
بعد از 5ثانیه کلید 51 روی برد را یکبار فشرده و رها کنید
درب بسته میشود-دوباره کامل باز میشود-مجددا کاملا بسته و کمان جمع می شود.

درب لرن و پروگرام شده و اماده کارکرد در مد نرمال میباشد.
حال میتوان سوکت فرمان را وصل کنید و اسانسور در مد نرمال قرار بگیرد.

 

Tags: , , , , , , , , , ,

-->