نکاتی که در قرارداد با تعمیرکار آسانسور باید جدی بگیرید

وقتی نصب آسانسور به پایان رسید و صاحب یک آسانسور در ساختمان خود شدید، باید به سرویس های دوره ای آسانسور توجه کنید.
در قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور محل بستن قرارداد، شخصیت های اشخاص قرارداد، زمان و مکان قرارداد و … ذکر می شود که هر قرارداد سرویس آسانسور ویژگی های خاصی دارد. از این رو نمونه قراردادها شرایط خاصی ندارند و ارزش یک قرارداد نگهداری و سرویس آسانسور به چارچوب و اعتبار چک لیست است.
یکی از قراردادهایی که بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود قرارداد سرویس و تعمیر آسانسور می باشد. چرا که آسانسور و امنیت جزو مواردی است که سازنده ها به آن توجه بسیاری داشته و امکان دارد به برای عدم توجه کافی، اتفاقات ناگوار و جبران ناپذیری مثل شکستگی، خفگی، تلفات و … دیده شود. ما در این مطلب به مفاد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور که وفق ماده 10 قانون مدنی منعقد می شود و همینطور نکات حقوقی آن و… می پردازیم.
نمونه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور
این قرارداد در مورخ ….. در شهر / روستا …. در شرکت …. با کد ملی …. با شماره تماس …. که در اداره …. ثبت رسیده با مرکز …. و …. آدرس …. و شماره تلفن …. و ایمیل …. که در قرارداد به عنوان کارفرما است و شرکت …. با کد …. شماره ثبت …. اداره ثبت …. با مرکز …. و آدرس …. شماره تلفن …. و ایمیل …. که به عنوان پیمانکار در قرارداد است عقد شده و دو طرف معامله باید همه شرایط و پیوست های که در قرارداد را رعایت کنند.
اگر درصد انعقاد قرارداد هستید، می توانید با ثبت درخواست تنظیم قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور، قرارداد مختص خود با درج همه شرایط موجود داشته باشید.
نکات قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور
باید در قرارداد فوق درج شود که منظور از تعمیر، بازسازی یا تعویض هر قطعات و لوازم چیست؟
1.پیمانکار باید تعهدات خود را طبق شرایط قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور پیش ببرد. اگر پیمانکار درانجام تعهدات قصوری کند، کارفرما باید اخطاری به پیمانکار بفرستد. همینطور او حق دارد راساً و به هر طریق نسبت به انجام آن بخش از تعهدات که صورت نگرفته است اقدام و …. برابر هزینه و خسارات وارده را از پیمانکار بگیرد.
2.در قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور ذکر می شود که اگر در اثر قصور یا تقصیر پیمانکار خرابی و خسارت بـه دستگاه ها وارد آید، پیمانکار باید به هزینه خود نسبت به رفع نقص و جبران خسارات وارده اقدام کنـد.
3.کارفرما باید خسارات وارده را از محل هر مطالبات و یا سپرده حسن اجرای تعهدات و اموال پیمانکار وصول کند.
4.استفاده و بهره برداری از آسانسورهای موضوع این قرارداد به طور همیشگی و ۲۴ ساعته انجام می شود. از این رو پیمانکار باید آسانسورهای موضوع قـرارداد را در همه مدت شبانه روز در ساعات …سرویس دهی بکند.
5.پیمانکار مسوول حفظ ایمنی کامل پرسنل خود بوده و مسوولیت هر حادثه احتمالی برای کارگران و سایر پرسنل پیمانکار بر عهده اوست.
6.پیمانکار موظف است تا کلیه سرنشینان آسانسورها را نزد یکی از شرکتهای بیمه در مقابل حوادث بیمه کند.
7.توجه کنید که پیمانکار موظف است تا بیمه نامه مذکور را به رویت دستگاه نظارت تعیین شده توسط کارفرما برساند.
8.پیمانکار باید درصورت عدم پرداخت صورت وضعیت ماهیانه توسط کارفرما حداقل … ماه توان مالی لازم برای ارائه خدمت و پرداخت دستمزد و مزایای کارکنان خود را داشته و در این مدت نسبت به ارائه خدمت براساس مفاد قرارداد اقدام کند.
9.کارگران پیمانکار می توانند بر اساس ضرورت در همه مدت شبانه روز از قسمت های مختلف و تجهیزات و تاسیسات موضوع قـرارداد بازدیـد کنند و در صورت وجود نقص نسبت به رفـع آن اقـدام کنند.
10.باید در نظر داشت که درصورتی که کارشناس مورد اعتماد طرفین و یا کارشناس مراجع قانونی، کارفرما را در اسـتفاده ناصـحیح از بالابرهـا مقصـر اعـلام کند، مسوولیت جبران خسارات از پیمانکار ساقط می شود.

Tags: , , , , , , , ,

-->