نجات جان ۱۳۸ نفر در حوادث آسانسور در اهواز

نجات جان ۱۳۸ نفر در حوادث آسانسور در اهواز

جان ۱۳۸ نفر در اهواز در حوادث آسانسور توسط آتش نشانانی نجات یافته است.
۱۱۳عملیات امداد و نجات مربوط به حوادث آسانسور و محبوسی در چهار ماه نخست امسال توسط آتش نشان در اهواز انجام گرفته است.
در نصب آسانسور باید از تجهیزات استاندارد استفاده شود و مهم تر از آن این است که آسانسورها نیاز به سرویس و نگهداری دارند.
ضروری است که قراردادهایی با شرکت های معتبر عقد شود تا آسانسورها در دوره زمانی مشخص مورد بازدید و سرویس قرار بگیرد.
زمانی متوجه ناایمن بودن آسانسور می شویم که حادثه رخ داده است و تلفات جانی و مالی به همراه داشته است.
شهروندان در هنگام بروز حادثه خونسردی خود را حفظ کنند و با شماره ۱۲۵ سازمان آتش نشانی تماس بگیرند.

Tags: , , , , , , , , ,

-->