دربهای طبقات آسانسور

دربهای طبقات آسانسور

(مطابق ویرایش جدید استاندارد)

مقاومت مکانیکی

 

 

 

اگر بصورت دستی در بدترین نقاط در جهت بازشو به لته پیشروی دربهای کشویی افقی یا تاشو نیروی 150 نیوتن وارد گردد می تواند بیشتر از 6 میلی متر فاصله ایجاد شود که حداکثر این مقدار برای دربهای سانترال 45 میلی متر و برای دربهایی که از یک طرف باز می شوند 30 میلی متر می باشد.

درب های شیشه ای:

دربهای شیشه ای باید بگونه ای ثابت شوند تا در اثر اعمال نیروهای ذکر شده در استاندارد 1-6303 بدون آنکه اتصالات شیشه دچار آسیب شود نیرو را منتقل کند.

در آسانسور با دربهایی که ابعاد شیشه آنها از شرایط نشانگر حضور کابین 🔺🔻بیشتر باشند؛ باید از شیشه های لایه دار که دارای گواهینامه آزمون شوک آونگی باشند و مطابق پیوست خ استاندارد باشد استفاده نمود.

نکته: بعد از انجام این آزمون ها کارکرد ایمن درب نبايد مختل شود.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->