عدم سرویس به موقع آسانسورها حادثه آفرین است

عدم سرویس به موقع آسانسورها حادثه آفرین است

رعایت استاندارد بستر تقویت سلامت جامعه است.
استاندارد سازی و رعایت استاندارد ها بستر تقویت سلامت جامعه است.

عدم سرویس به موقع آسانسورها حادثه آفرین است


رعایت اصول استاندارد و استاندارد سازی بستر تقویت تولید، اشتغال و بهبود و ضعیت اقتصادی جامعه است.
کم توجهی به بازرسی به موقع آسانسور خطرآفرین و حادثه آفرین است.
بیشتر حوادث آسانسورهای برقی، مربوط به عدم انجام سرویس و نگهداری ماهانه و بازرسی سالانه آسانسور پس از اخذ تاییدیه استاندارد است.
حفظ شرایط ایمنی و عملکرد استاندارد آسانسور منوط به انجام سرویس و نگهداری ماهانه و بازرسی سالانه است.
به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب و ایمن آسانسور است و اگر سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه برای آسانسورها، انجام نشود و حادثه ای برای استفاده کنندگان آسانسور اتفاق بیفتد، عواقب ناشی از حوادث، بر عهده مدیر یا مالک ساختمان می باشد.
حداقل سالی یک بار باید بازرسی ادواری از پارامترهای ایمنی و عملکرد آسانسور ها با استفاده از شرکت های بازرسی مجاز و تایید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد، انجام شود.
از شهروندان و به ویژه مدیران دستگاه های اجرایی و اماکن عمومی در خواست می شود با توجه ویژه به این موضوع، با انعقاد قرار داد با شرکت های نصاب (تعمیر کاران مجاز)، سرویس و نگهداری ماهانه آسانسور را در دستور کار خود قرار دهند.

Tags: , , , , , , , , , ,

-->