آسانسور هیدرولیک

شیرهای تناسبی در آسانسور هیدرولیک

شیرهای تناسبی در آسانسور هیدرولیک

استفاده از شیر های تناسبی در آسانسور های هیدرولیکی، موثر ترین روش کنترل حرکت سیلندر هیدرولیک می باشد و در صورتی که بصورت کلوز لوپ استفاده شوند ، می توان بدون هیچ مشکلی سرعت سیستم های هیدرولیکی را افزایش داد و در نتیجه دارای حرکت نرم و بدون شوک باشند و دقیقا در سر طبقه مورد نظر توقف نمایند.

 

آسانسور هیدرولیک

 

 

اصول کار یک شیر تناسب بر این پایه استوار است که میزان جابه جایی دریچه عبور روغن با جریانی که از سلونوئید آن عبور می کند ، بصورت خطی متناسب می باشد بطوری که با افزایش جریان سلونوئید به صورت خطی ، دبی عبوری روغن بطور یکنواخت افزایش می یابد که در نتیجه باعث می شود سرعت حرکت سیلندر بطور تدریجی افزایش یابد و برعکس با کاهش جریان سلونوئید، سرعت حرکت سیلندر نیز کاهش می یابد.

بطور کلی این ویژگی در شیر های تناسبی باعث شده است که توسط یک مدار الکترونیکی ساده بتوان به راحتی حجم روغن عبوری از یک مدار هیدرولیکی را کنترل نمود لذا هر شیر تناسبی دارای یک برد کنترل الکترونیکی می باشد.

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->