صدور پایان کار برای ساختمان‌های جدید

از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۴۴۸ مورد درخواست بازرسی در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت شد که منجر به صدور ۳۹۱ مورد تاییدیه ایمنی آسانسور شد.
مالکین و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور باید آسانسورهای در حال بهره‌برداری را تحت سرویس و نگهداری مستمر قرار دهند.
به منظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد، بایستی درخواست بازرسی ادواری آسانسور منصوبه، به صورت سالیانه در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت شود.
دریافت تاییدیه ایمنی آسانسور تنها از طریق این سامانه قابل پیگیری خواهد بود.

-->