صنعت آسانسور شناخت خوبی از بیمه دارد

باتوجه به پیشرفت و افزایش ضریب نفوذ آسانسوردر سطح کشور و حوادثی که ایجاد می شد سندیکای آسانسور تصمیم براین گرفت که از خدمات بیمه ای به نحوی که کلوزهای خاص صنعت آسانسوردر آن باشد استفاده کند.
اعضای سندیکا در حال حاضر از بیمه سرنشین آسانسور برای نفرات،  بیمه مسئولیت مدنی شرکت های آسانسور و بیمه های تکمیل درمان برای اعضا و پرسنل شرکت های آسانسوری استفاده می کند.
هرسال نسبت به سال گذشته شرایط و تغییراتی ایجاد شده و الان در صنعت بیمه برای آسانسور صاحب نظرهستیم.
سندیکای آسانسوردرحال حاضر نمایندگی بیمه دارد که اعضای سندیکا از مزایای آن بهره مند می شوند وآن چتر حمایتی که بیمه باید برای بیمه گذاران خود داشته باشد در صنعت آسانسور وجود دارد.
در 17 سال گذشته  که از بیمه استفاده می کنیم به بلوغی رسیده ایم که  به راحتی از خدمات بیمه ای استفاده می کنیم.
آسانسورهای کشور از سال 81 استاندارد دارند یعنی تاییدیه استاندارد ،ملاک گرفتن پایان کار ساختمان ها است و آسانسورهای موجودکشور که از سال 81 نصب شده اند از نظر استاندارد آسانسورهای خوبی هستند.
استاندارد باعث شده که یک رویه کیفیتی وجود داشته باشد و برای آسانسورهایی که دارای استاندارد هستند کمترین مشکل وجود دارد .
آسانسورهایی که استاندارد گرفتند کمترین مشکل و حادثه را در این سال ها داشتند ولی حدود یک میلیون آسانسور در کشور وجود دارد که خیلی از آنها قبل از سال 81 نصب شده اند.
تعداد آسانسورهایی که شامل استاندارد شده را حدود 400 هزار و آسانسورهایی که استاندارد ندارند را 600 هزار برشمرد.

-->