گندزدایی و ضدعفونی پله های برقی سطح شهر یک روز درمیان

با توجه به ورود کرونا به کشور، تمام دستگاه های اجرایی موظف به ضدعفونی کردن تجهیزات و مکان های تحت نظارت خود هستند.

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین نیز مکان های عمومی از جمله آسانسور و پله های پل های هوایی عابرپیاده را تحت نظارت خود دارد که نسبت به گندزدایی آن ها اقدام می کند.در این راستا آسانسور پل هوایی شهید بابایی و پله های برقی سایر پل های هوایی سطح شهر قزوین به صورت یک روز در میان ضدعفونی و گندزدایی می شود تا از شیوع بیماری کرونا جلوگیری شود.

از شهروندان عزیز تقاضا داریم به نکات بهداشتی که از سوی متخصصان امر بیان می شود، توجه داشته و در مکان های عمومی بیش از هر زمان دیگری نسبت به رعایت نکات بهداشتی اقدام کنند.

این سازمان نیز جهت سلامت شهروندان تا زمان ریشه کن شدن بیماری کرونا در کشور به صورت یک روز درمیان تجهیزات ترافیکی عمومی از قبیل آسانسور و پله برقی پل های هوایی را با محلول ضدعفونی کننده گندزدایی می کند.

-->