ضوابط آسانسور

ضوابط راه پله و آسانسور

ضوابط راه پله و آسانسور

با ادغام ضوابط معلولین و آسانسور و ایمنی و آتش نشانی در مورد راه پله و آسانسور مورد نیاز در طرح های مسکونی به نتایج زیر میرسیم :

 

ضوابط آسانسور

۱- ابعاد داخل به داخل باکس راه پله ۲۴۰ در ۴۸۰ سانتیمتر. ( ضمنا چشم پله نداشته باشد برای جلوگیری از دودکش شدن باکس راه پله . )11.5 مترمربع

۲- ابعاد داخل به داخل باکس آسانسور ۱۶۰ در ۲۰۰ سانتیمتر. 3 متر مربع

۳- لابی جلوی آسانسور( پاگرد جلوی اسانسور) ۱۵۰ در ۱۵۰ سانتیمتر. 2.25 مترمربع

۴- در صورتیکه در هر طبقه تا چهار واحد مسکونی داشته باشیم یک واحد راه پله و آسانسور کافی است .

۵- در صورتیکه در هر طبقه بیشتر از چهار واحد مسکونی داشته باشیم حداقل دو واحد راه پله و آسانسور.

۶- ارتفاع پله ۱۷ سانتیمتر وعرض کف پله ۳۰ سانتیمتر و دیوار دور تا دور باکس راه پله و باکس آسانسور ۲۰ سانتیمتر .

 

عرض رمپ یکطرفه 3 متر و دوطرفه 6 متر

عرض رمپ قوسی یکطرفه 3.65 متر و دوطرفه 7 متر

شیب رمپ پارکینگ 15 درصد

شیب رمپ مفید پیلوت 2.40 متر

احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر 12 تا 20 متر120 سانتی متر و در گذر بالای 20 متر
150 سانتی متر مجاز است. که به صورت دال اجرا میشودارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان 3.50 متر
حداقل ارتفاع چاله آسانسور 1.60 متر

Tags: , , , , , , , , , , , ,

-->