طراحی آسانسورهایی با مصرف برق کمتر

طراحی آسانسورهایی با مصرف برق کمتر

پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی موفق به طراحی و ساخت موتور و درایو آسانسور گیرلس شده اند که این سیستم پس از آزمایشات نهایی به مرحله تولید خواهد رسید.
از دو سال قبل پروژه ای در دو بخش طراحی و ساخت موتور و درایو آسانسورهای گیرلس در جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی تعریف شد که در دو گروه مجزا به انجام رسید. طراحی و ساخت موتور این آسانسورها در گروه ماشین های الکتریکی انجام شد و گروه محرکه الکتریکی نیز درایو را طراحی کردند.
نمونه نیمه صنعتی این آسانسور طراحی و ساخته شده است. آزمایش این محصول در مراحل شبیه سازی بار آسانسوری و مقایسه با نمونه های خارجی موفقیت آمیز بوده است. اکنون ساخت نمونه صنعتی نیز کامل شده و در حال انجام تست های بارگیری است.
قرار است تست های بارگیری با همکاری پژوهشگاه نیرو انجام شود. این بررسی ها به صورت عملی در برج تست صورت می گیرد تا تمام مشکلات احتمالی رفع شده و با گرفتن تاییدیه به مرحله تولید برسد.

-->