طرح جامع مناسب‌سازی برای افراد کم‌توان

همسطح‌سازی پیاده‌رو با سواره‌رو، نصب آسانسور و بالابر ویژه افراد دارای معلولیت، تعریف مسیر هدایت نابینایان، نصب میله‌های دست‌انداز از جمله اقدامات انجام شده برای متناسب‌‌سازی است.
۲۳ مهرماه (۱۵ اکتبر)، روز ایمنی عصای سفید نام گرفته تا صدای عدالت خواهی افراد نابینا بیش از پیش شنیده شود و نیازهای آنان مورد توجه مسئولان قرار گیرد. قانون عصای سفید که در سازمان یونسکو به تصویب رسیده است، تمامی حقوق اجتماعی نابینایان به عنوان عضوی از یک جامعه متمدن را با هدف ﺗﻮﺟﻪ هرچه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ رفع مشکلات این قشر و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای نابینایان مدنظر قرار داده است.
یکی از شاخصه‌های سنجش عدالت در مدیریت شهری، مناسب‌سازی و استانداردسازی فضاهای شهری برای استفاده عموم مردم است، ‌البته این موضوع صرفاً مربوط به استفاده نابینایان نیست بلکه تردد تمامی معلولان و افراد کم توان در شهر را شامل می شود. به همین منظور ستاد مناسب سازی در معاونت شهرسازی و معماری، ایجاد شده تا در راستای قوانین و معیار‌های مصوب امکان استفاده برابر از شهر را برای کلیه اقشار‌ جامعه فراهم کند.
انتصاب یکی از مدیران با تجربه به عنوان مشاور ویژه در امور مناسب‌سازی فضاهای شهری از سوی شهردار تهران این امید را افزون‌تر کرده است.

-->