طرح ژاپن برای ساخت آسانسور فضایی برای آینده!

یک پروژه مطالعاتی برای ساخت آسانسور فضایی در دانشگاه شیزوئوکا در حال بررسی و تحقیق است‌. در این تئوری بعد از تولید کابل نانولوله کربنی، امکانات نصب کابل آسانسور فضایی مورد بررسی قرار گرفته است شده است.

-->