روش محاسبه وزن  زنجیر جبران

روش محاسبه وزن  زنجیر جبران

 

ابتدا باید وزن مجموع معادل سیم بکسلها را بدست آوریم،

یعنی:

وزن یک متر از سیم بکسل، ضرب در تعداد رشته ها؛

حال این وزن بدست آمده را، اگر در ضریب بکسل بندی ضرب کنیم، وزن هر یک متر زنجیر جبران بدست می آید!

حال باید دید که آیا وزن تراول کابل در محاسبه زنجیر جبران نقشی ندارد؟

اولا اینکه تراول کابل، در وسط چاه بوسیله یک بست تراول به دیواره چاه بسته می شود، یعنی نصف وزن تراول کابل، مشترکا روی بست وسط چاه و بست زیر کابین، اعمال می شود!

از آنجا که موقع بالانس کردن کابین با کادر وزنه، کابین با تمام متعلقاتش با کادر وزنه در وسط چاه بالانس می گردد، لذا وزن تراول کابلی که در وسط چاه به کابین آویزان است، با کادر وزنه بالانس شده و نهایتا زمانی که کابین در بالاترین توقف خود است،وزنی معادل یک چهارم وزن تراول کابل، به کابین اضافه میگردد و این مقدار در اکثر پروژه های معمول، بسیار ناچیز بوده و قابل چشم پوشی ست!

 

اما اگر این مقدار، قابل چشم پوشی نبود، آنگاه داستان کمی متفاوت می شود!

در این صورت، ابتدا در محاسبه وزن زنجیر جبران، این مقدار یک چهارم از وزن تراول کابل را از وزن کل زنجیر جبران کم میکنیم و زنجیر جبران را به کابین و کادر وزنه طبق روشهای درست متصل میکنیم.

سپس از زنجیر جبران دومی باید استفاده کنیم، بطوری که وزن هر یک متر آن برابر با وزن یک متر از تراول کابل ما باشد، یک سمت این زنجیر دوم به زیر کادر وزنه، ویک سمت دیگر آن به دیواره وسط چاه، درست در همان ارتفاعی که بست تراول وسط چاه نصب شده، متصل می گردد!

دراین حالت کابین با کادر وزنه، در تمامی نقاط چاه کاملا بالانس می باشد!

Tags: , , , , , , , , , ,

-->