مهر و موم یک دستگاه آسانسور در کاشان

مهر و موم یک دستگاه آسانسور در کاشان

یک دستگاه آسانسور در یک مجتمع پزشکی در کاشان مهر و موم شد.
رئیس اداره استاندارد کاشان با بیان اینکه آسانسور، یکی از تجهیزات ضروری برای ساختمان ها است که در صورت استاندارد نبودن خطر مرگ را در پی داردگفت: با مهر و موم این آسانسور ، موارد انطباق نداشتن آن با استاندارد به مالکان مجتمع اعلام و مهلتی برای استاندارد سازی آن تعیین شد.
از ابتدای امسال تاکنون ۱۹۸ مورد بازرسی از مراکز مسکونی و عمومی کاشان صورت گرفته و تاکنون ۱۰۸ تایید گواهی ایمنی آسانسور صادر شده است. 
پلاک ظرفیت، شناسه ملی و نوع کاربری در هر آسانسور حکایت از گواهی استاندارد اولیه است و برای استاندارد به روز یا بازرسی های میدانی باید شناسه ملی به ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال شود.

-->