نکات مهم درباره آسانسور که کارفرمایان باید بدانند

نکات مهم درباره آسانسور که کارفرمایان باید بدانند

پس از نصب درب طبقات، کارفرمایان محترم باید دو درب آسانسور را سنگ کنند و پشت درب آسانسور را به گونه ای که سیمانکاری از کنار درب آسانسور نسبت به داخل چاه بیرون نزند و سیمانکاری یک دست باشد.

در اجرای سیمانکاری پشت درب آسانسورها باید توجه داشت که دیواره مابین درب بالا و درب پایین به صورت یک دست و هم سطح با درب بالا و پایین باشد.

برای اطمینان از هم سطحی، یک شمشه آلومینیومی و قرار دادن با زیر درب بالایی و بالای درب پایینی هم سطحی را چک کرد.

پس از قرار دادن درب ها، موتور آسانسور بوسیله تیم نصاب از چاه آسانسور بالا کشیده شده و سقف چاله آماده بتون ریزی می گردد.

برای ریختن سقف آسانسور، نقشه اجرایی آن باید از شرکت نصاب دریافت گردد.

در اجرای سقف باید به نکات زیر توجه شود:

اجرای سقف باید بعد از بالا کشیدن موتور انجام گردد.

برای اجرای سقف میلگرد نمره 18 لازم می باشد.

برای بتون ریزی حداقل باید 5 کیسه سیمان در بتون ریخته شود.

دو عدد لوله پلیکا با قطر 20 سانتی متر و 2 عدد لوله پلیکا قطر 10 سانتی متر لازم می باشد.

بهترین راه بستن کف سقف آسانسور و آماده کردن برای بستن میلگرد و ریختن بتن، استفاده از سپری و موزائیک و جوش دادن سپری به بالا و پایین ناودانی سقف آسانسور و فرش کردن این سپری ها با موزائیک می باشد.

پس از بستن کف میلگردهای 18 باید با فاصله 20 سانتی متر نسبت به هم توسط سیم آرماتور بندی کلاف گردد.

Tags: , , ,

-->