واحدهای بازرسی آسانسور در گناوه فعال شدند

واحدهای بازرسی آسانسور در گناوه فعال شدند

با پیگیری های به عمل آمده مراکز بازرسی آسانسور دراین شهرستان شامل 2 شرکت صدور گواهی ایمنی در کوتاه مدت و حفظ سلامت و جان مردم فعال شدند.
با استقرار این شرکت ها، مالکان آسانسور در شهرستان های گناوه ودیلم برای اخذ گواهینامه استاندارد نیازی به مراجعه به شرکت های بازرسی شهر بوشهر ندارند.
مدیران ساختمان باید وضعیت آسانسورهای خود را از طریق شرکت های بازرسی استاندارد بررسی کنند، در غیر این صورت عواقب هرگونه حادثه متوجه آنان خواهد شد.
نظارت و استانداردسازی آسانسورهای مراکز عمومی و مسکونی همواره مدنظر این اداره بوده و بازدیدهای مستمری درطول سال از این مراکز صورت می گیرد.
شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قراردارد.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

-->