پلمب سه دستگاه آسانسور غیراستاندارد

پلمب سه دستگاه آسانسور غیراستاندارد

سه دستگاه آسانسور غیر استاندارد در مجتمع های مسکونی مسکن مهر این شهرستان پلمب شد.
با توجه به ابلاغ اخطارهای مکرر نسبت به استانداردسازی آسانسورهای نصب شده در ساختمان ها و عدم اقدام در مهلت مقرر، با اخذ نظر مقام قضایی نسبت به پلمب این سه دستگاه آسانسور اقدام شد.
به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خطرات احتمالی در مسکن مهر بروجرد روند پلمب و ممانعت از استفاده از آسانسورهای غیر استاندارد این مجتمع ها تا استانداردسازی آن ادامه خواهد داشت.
حفظ شرایط ایمنی و عملکرد استاندارد آسانسور منوط به انجام سرویس و نگهداری ماهانه و بازرسی سالانه، به منظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب و ایمن آسانسور است و اگر سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه برای آسانسورها، انجام نشود و حادثه ای برای استفاده کنندگان آسانسور اتفاق بیفتد، عواقب ناشی از حوادث، بر عهده مدیر یا مالک ساختمان است.

Tags: , , , , , , , , , ,

-->