پلمب ۹۲ آسانسور در کردستان

در سال گذشته ۲۲۸ بازرسی از آسانسورهای اماکن عمومی و شرکت های نصاب و بازرسی توسط کارشناسان اداره کل انجام شده و ۹۲ آسانسور به علت عدم اخذ تاییدیه استاندارد پلمب شد.

در سال ۹۸، تعداد ۳۸۶ تاییدیه ایمنی برای آسانسورهای منصوبه در ساختمان های سطح استان صادر شد، همچنین ۱۰۰ گواهی ادواری برای آسانسورهایی که قبلا تاییدیه اولیه استاندارد گرفته بودند صادر شد.

اعتبار تاییدیه ایمنی آسانسورها یکساله بوده و پس از آن باید مجددا مورد بازرسی قرار گرفته و تاییدیه ادواری اخذ شود.

پس از بهره برداری از آسانسورها نسبت به اخذ تاییدیه استاندارد اقدام کنند چرا که نه تنها گواهی پایان کار ساختمان توسط شهرداری ها صادر نخواهد شد بلکه در صورت بروز اتفاقات ناگوار، مشمول بیمه نیز نخواهند شد.

در سال گذشته ۲۲۸ بازرسی از آسانسورهای اماکن عمومی و شرکت های نصاب و بازرسی توسط کارشناسان اداره کل انجام شده و ۹۲ آسانسور به علت عدم اخذ تاییدیه استاندارد پلمب شد.

Tags: , , ,

-->