پیمانکار در پرداخت حقوق کارگر خودمختار نیست

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو گفت: با پیمانکارانی که سابقه خیلی خوبی در پرداخت مطالبات کارگران ندارند قراردادی امضا نخواهیم کرد و در بلک لیست قرار خواهند گرفت و از شرکت در مناقصات حذف می‌شوند.
شرکت از نظر نقدینگی کمبود داشت و بهتر بود کارگران به مدیرعامل شرکت مراجعه می‌کردند. 
اما اصل موضوع این نبود و کارگران متقاضی قرارداد مستقیم با مترو بودند. اما در چارچوب قوانین و مقررات سیستم جذب مترو نیست و این مساله حل شد.در واقع این سوءتفاهمی بین کارگران و مدیریت آن شرکت بود.
کارگران معوقات داشتند اما شرکت به آن‌ها پرداخت نکرده بود. مترو به شرکت پیمانکار پرداختی را انجام داده بود. ما توجیه شان کردیم و با مدیریت شرکت نیز صحبت کردیم و حساسیت موضوع را به آن‌ها گوشزد کردیم. 
ما هم کمک کردیم تا مشکل مالی شرکت حل شود چرا که مشکل نقدینگی داشتند و حساب‌های آن‌ها در بیمه دچار مشکل بود و با پرداخت مبلغی کمک کردیم که مساله حل شود.

-->