گاورنر چیست؟

گاورنر چیست؟

گاورنر ترکیبی از سیستم الکترونیکی و مکانیکی است ،که کار اصلی آن متوقف کردن کابین در هنگامی که سرعت آسانسور بیشتر از حد نامی میشود است
همچنین در هنگام حادثه وقتی کابین در حال سقوط می باشد،
این ترمز مکانیکی وارد عمل شده و کابین را نگه می دارد.

-->