علت شکستگی فلکه

علت شکستگی فلکه

یکی از علتهای شکست فلکه سخت کاری کل فلکه بجای سخت کاری فقط سطح خارجی و محل لغزش سیم بکسلهاست
این نوع سخت کاری بسیار مهم و تکنولوژیک است که فقط یک تولید کننده موتور آسانسوراز اون تکنولوژی برخورداره
سخت کاری سطحی مانند سخت کاری ناخن لدر است
ناخن لدر اگر کلش سخت شود در ضربات خواهد شکست و این قطعه باید سخت کاری لیزری شود.

-->