استفاده از قطعات حفاظت در مقابل جريان نشتي (RCD)

استفاده از قطعات حفاظت در مقابل جريان نشتي (RCD)

پس از توضيحات ارائه شده در مورد خطرات ناشي از جريان‌هاي نشتي ، لزوم استفاده از قطعاتي احساس مي‌شودكه مدارات ، تجهيزات و از همه مهم‌تر جان انسان را در مقابل اين جريان حفاظت مي‌كنند. وظيفه‌ي كليد محافظ جان، قطع خودكار مدار در مواقع وجود جريان‌هاي نشتي است. در واقع كليدهاي RCD(Residual Current Detector) بر اساس حداكثر جرياني تعريف مي‌شوند كه در بيشترين زمان مي‌تواند از بدن انسان بگذرد و خطر برق گرفتگي نداشته باشد و همين‌طور حداكثر جرياني كه به تجهيزات و وسايل برقي صدمه نزند كه به اين مقدار اصطلاحا” حساسيت كليد محافظ جان گفته مي‌شود(اين مقادير از جدول‌هاي مربوط به تاثيرات جريان متناوب بربدن انسان گرفته شده‌اند).
حساسيت كليدهاي RCD با توجه به نوع حفاظت انتخاب مي‌شوند:
-حفاظت انسان در مقابل تماس مستقيم : معمولا” 6 ، 10 و 30 ميلي آمپر در نظر گرفته مي‌شود. ولي به‌ دليل قطع مكرر مدار به هنگام وقوع جريانهاي نشتي 6 و 10 ميلي آمپر ، بيشترين حساسيت مورد استفاده 30 ميلي آمپر است.

-حفاظت انسان در مقابل تماس غير مستقيم : معمولا” 300 و 500 ميلي آمپر در نظر گرفته مي‌شود. اين نوع قطعات به صورت اجباري در سيستمهاي TT و جهت ايمني جانبي در سيستمهاي TN وIT توصيه مي‌شوند.
-حفاظت تجهيزات در مقابل خطر آتش سوزي : معمولا” 300 ميلي آمپر در نظر گرفته شده مي‌شود.

Tags: , , , , , ,

-->