آسانسور مسکن مهر

30 درصد آسانسورهای مسکن مهر لرستان استاندارد دارند

30 درصد آسانسورهای مسکن مهر لرستان استاندارد دارند

استاندارد سازی آسانسور های مسکن مهربروجرد وضعیت مناسب تری نسبت به سایر شهرستان های استان دارد. درحال حاضر فقط 30 درصد آسانسورهای مسکن مهر لرستان استاندارد هستند.

 

آسانسور مسکن مهر

 

از ابتدای سال جاری تا کنون 214 مورد درخواست تایید گواهی آسانسور ارائه شده که 168 گواهی نامه صادر و 2 مورد پلمپ آسانسورانجام شد. در یک ماه گذشته پلمپ آسانسورها در سطح 2 شهرستان استان انجام شده است.

استاندارد آسانسورها مرتبط با ایمنی مردم است، آسانسور شهرداری دورود به درخواست این شهرداری جهت جلوگیری از استفاده پلمپ شد.

با تعامل دادگستری پلمپ آسانسورهای غیراستاندارد در اولویت قرار گرفته و اخطارهای لازم نیز ارسال شده است.
بیمارستان شهید رحیمی و واحدهای دانشگاهی لرستان برای استاندارد سازی آسانسورها اعلام آمادگی کرده و اقدامات لازم در حال انجام است.

کمیته فنی لرستان تصمیم گیرنده وضعیت آسانسور استان است، در این راستا 21 گواهی استاندارد آسانسور تمدید، 101 مورد تعلیق و 56 مورد نیز ابطال گواهی نامه انجام شده است.

در حال حاضر بیش از 400 پروانه استاندارد آسانسور در سطح استان وجود دارد. در 6 ماه نخست 38 مورد صدور پروانه 2 ساله ،33 مورد تعلیق و 33 مورد ابطال پروانه استاندارد آسانسور در لرستان انجام شد.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

-->