مشکلات آسانسورهای فاقد قرارداد سرویس و نگهداری

مشکلات آسانسورهای فاقد قرارداد سرویس و نگهداری

اگر آسانسوری فاقد قرارداد سرویس و نگهداری رسمی و معتبر باشد هرگونه حادثه یا مشکلی برای خودتان یا سایر افراد استفاده کننده به وجود بیاید خود شما مقصر تمام مشکلات هستید.

 

آسانسور

 

اگر قرارداد سرویس و نگهداری نداشته باشید هیچ قصور قانونی و مهم متوجه شرکت سازنده آسانسور نخواهد بود .

آیا می دانید در صورتی که آسانسور ساختمان شما فاقد قرارداد سرویس و نگهداری رسمی و معتبر باشد هرگونه حادثه یا مشکلی برای خودتان یا سایر استفاده کنندگان به وجود بیاید شما مقصر هستید؟ حتی اگر پول زیادی هم برای خرید و نصب آسانسور پرداخت کرده باشید ، ولی قرارداد سرویس و نگهداری نداشته باشید هیچ قصور قانونی و مهم متوجه شرکت سازنده آسانسور نخواهد بود .

در قانون بند 15-2-6-3 از قوانین و مقررات ملی ساختمان ، مبحث پانزدهم: آسانسورها وپله های برقی

تا زمان عقد قرارداد سرویس و نگهداری مناسب با اشخاص حقیقی و ‏حقوقی صاحب صلاحیت(فقط شرکتهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ ‏آسانسور از وزارت صنایع) ، مسئولیت آسانسور با کارفرما یا بهره بردار ‏ساختمان خواهد بود و در قبال هر حادثه ای باید جوابگو باشد.‏

پس سهل انگاری ننمایم و به تاریخ پایان قرارداد سرویس و نگهداری خود توجه کنیم .

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

-->