ترمز آسانسور

شرایط استفاده از انواع ترمز ایمنی

شرایط استفاده از انواع ترمز ایمنی

در صورتی که سرعت نامی آسانسور بیش از 1 متر بر ثانیه باشد، ترمز ایمنی کابین باید از نوع تدریجی باشد، ترمز ایمنی می تواند:

 

ترمز آسانسور

 

در صورتی که سرعت نامی کابین 1 متر بر ثانیه یا کمتر باشد، از نوع تر مز ایمنی آنی با اثر ضربه گیری باشد.

در صورتی که سرعت نامی 0.63 متر بر ثانیه یا کمتر باشد نوع ترمز ایمنی آنی باشد.

چنانچه کابین دارای چند ترمز ایمنی آسانسور باشد کلیه آن ها باید از نوع تدریجی باشند.

در صورتی که سرعت نامی آسانسور بیش از 1 متر بر ثانیه باشد ترمز ایمنی وزنه تعادل یا وزنه تعادل کششی آسانسور باید از نوع تدریجی باشد، در غیر این صورت می تواند از نوع آنی باشد.

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->