آسانسور

علت حرکت آسانسور با در باز چیست؟

علت حرکت آسانسور با در باز چیست؟

یکی از مواردی که در استاندارد آسانسور الزام دارد همترازی کابین در طبقه است و باید همسطحی کابین در طبقه حداکثر یک سانتیمتر بالاتر و پایین تر از تراز طبقه باشد. در زمان تخلیه و بارگیری این اختلاف سطح می تواند حداکثر 2 سانتیمتر باشد.

 

 

آسانسور

 

در صورتیکه اختلاف سطح کابین در زمان توقف بیش از یک سانتیمتر باشد بطوریکه کابین هنوز در ناحیه بازشو در بالاتر یا پایین تر از طبقه قرار دارد آسانسور می تواند با سرعت حداکثر 0.3 متر بر ثانیه اقدام به همسطح سازی مجدد با در باز نماید.

در این حالت چون در طبقه بسته نمی شود لذا قفل در پل میشود و مدار دیگری این ایمنی را پشتیبانی می کند.آسانسوری که مجهز به سیستم همسطح سازی مجدد با در باز باشد احتمال دارد به دلیل خطا در مدار ایمنی حرکت بیش از حد مجاز نماید.

لذا اینجاست که نیاز به سیستمی است که از حرکت کابین با در باز از طبقه جلوگیری نماید که به آن UCM می گویند.

روش کار UCM

یکی از روشهای تامین آن استفاده از گاورنری است که دارای یک بوبین برقی است .این گاورنر هرزمان که کابین در طبقه متوقف میشود قفل میشود و در صورت حرکت کابین پاراشوت 2 طرفه ای که برای کابین تعبیه شده است قفل مینماید.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

-->