خمش معکوس آسانسور

خمش معکوس

خمش معکوس چیست؟

در آسانسور های کششی مهمترین نقش کشش را سیم بکسل ها ایفا می نمایند، فولی (قرقره) موتور دو وظیفه دارد، وظیفه اول آن بعنوان نیروی محرکه نقش جابجایی سیستم و حرکت آسانسور را برعهده داشته و وظیفه دوم آن تغییر جهت نیرو می باشد.

 

 

خمش معکوس آسانسور

 

بدین صورت که از یک طرف فلکه موتور کابین و از طرف دیگر آن، وزنه های تعادل معلق است. این سیستم تعلیق توسط سیم بکسل متناسب با فلکه ها طراحی و پیاده سازی می شود. (سیستم 1:1) سیم بکسل در مسیر طبیعی حرکت کابین آسانسور تنها در یک جهت خم می گردد. همچنین کل نیروی کششی سیم بکسل برابر است با وزن کابین و نفرات داخل آن به اضافه وزن وزنه تعادل.
اما در سیستمهای 1:1 که به دلیل عدم تأمین زاویه آلفا از فلکه ی شکننده سوم نیز استفاده می گردد، سیم بکسل در دو جهت خم شده که این دو جهت معکوس یکدیگر می باشند.(اثر خستگی فلزات) در نتیجه این مسأله باعث افت عمر طبیعی سیم بکسل خواهد بود.( چرا که نیروی کششی در محل خمش باندازه وزن کابین + وزن وزنه تعادل است.)

چرا اثر خمش معکوس در سیستم های دو به یک کمتر است؟

همانطور که اشاره گردید، با محاسبه نیروی کشش می توان دریافت که نیروی کشش در هر نقطه سیم بکسل در سیستم 2:1 نصف سیستم 1:1 است. در نتیجه اثر خستگی سیم بکسل کمتر خواهد بود.

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

-->