سنسور آسانسور

سنسور مغناطیسی

سنسور مغناطیسی

سنسور مغناطیسی (آهن ربایی)
برای اطلاع موقعیت کابین در چاه آسانسور نیاز به 2 عدد سنسور مغناطیسی داریم .
سنسور مغناطیسی آسانسور بصورت عمومی 2 نوع است.

 

سنسور آسانسور

1_ سنسور مغناطیسی با آهن ربای گرد:این سنسور پس از عبور از مقابل هریک ازقطب های یک آهن ربا تعقیروضعییت داده و حالت خود را تا دیدن قطب دیگرآهن ربای بعدی حفظ میکنند.(این نوع برای تنطیم لول طبقات دقیق تر عمل میکند)در آهن ربا های گرد طرف مشکی قطب S و طرف نشان دار(قرمز) قطب N

2 سنسور مغناطیسی با آهن ربای تخت :در این سنسورپس از عبور از مقابل آهن ربا یک بار کنتاکت باز می شود و پس از عبور از آن بسته خواهد شد.

آهن ربای دورانداز :سرعت دور تند آسانسور بعد از اینکه سنسور دورانداز کابین مقابل این آهن ربا قرارمیگیرد به سرعت کند تبدیل می شود.

نکته : مکان آهن ربا های دور انداز در طبقات انتهایی قبل از شالتر های CAاست

نکته : فاصله آهن ربای مشکی تا قرمز از 5 سانت کمتر نباشد.

آهن ربای توقف:سنسور توقف کابین پس از این کهروی به روی این آهن ربا قرارمی گیرد کابین متوقف خواهد شد.

استفاده دو عدد آهن ربا با رنگ قرمز(قطب N) جهت تنظیم دقیقتر لول در زمان حرکت کابین از بالا و از پایین است .

در سنسور های مگنتی از یک سیم مشترک برای دو سنسور دورانداز(CF3) و توقف (1CF)استفاده می شود.

نکته :برای تشخیص لول طبقات انتهایی فقط دو آهن ربا یکی Nو یکیS نصب می شود.

در طبقات میانی در ازای هر طبقه یک سری آهن ربای توقف( 2 عدد Nو دو عددS)

و دو سری آهن ربای دور انداز نصب می شود.

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

-->