آسانسور

سيستم‌های فرا خوانی آسانسور

سیستم‌های فراخوانی آسانسور

·پوش با تن: در اين نوع سيستم فراخوانی، آسانسور به اولين احضار پاسخ می دهد و تا انجام شدن اين فرمان، احضار های بعدی بی تاثير است. از اين نوع سيستم برای ساختمان های با طبقات و ترافيک کم استفاده می شود

 

آسانسور

 

·جمع کن رو به پايين :  در اين نوع فراخوانی، آسانسور در حين حرکت از بالا به پايين، به کليه احضار ها پاسخ می دهد.

·جمع کن رو به بالا:  اين سيستم مشابه سيستم جمع کن رو به پايين است و به احضارها از پايين به بالا پاسخ می دهد.

·جمع کن انتخابی : در اين فراخوانی، آسانسور به احضارها در جهت حرکت کابين پاسه می دهد لذا به احضار هايی که در جهت خلاف جهت حرکت کابين است، پاسخ نمی دهد. در اين نوع، در هر طبقه دو دکمه با علامت بالا و پايين وجود دارد و از اين نوع در ساختمان های پر ترافيک استفاده می شود.

· فراخوانی گروهی:  در اين سيستم، دو، سه يا چند آسانسور با يک فرمان کنترل می شوند و نزديکترين کابين هم جهت احضار پاسخ مي دهد.
کارکرد آسانسورهای گروهی کارکرد آسانسور برای دو دستگاه بنام دوپلکس (Duplex) شرح می دهیم :

همانطوری که در شکل پایین نشان داده شده است در آسانسورهای دو تایی بطور معمول یکی از آسانسور ها در طبقه اصلی دیگری بصورت آزادانه فعالیت می کنند که اولی را آسانسور Home یا A و دیگری Free می نامند. اگر کابین B در جهت پایین در حال حرکت باشد و در این لحظه شستی احضار در بالای آن اعمال شود، کابین A برای جوابگویی به آن حرکت خواهد نمود. هم چنین اگر کابین B در جهت بالا در حال حرکت باشد و احضاری در پایین آن اعمال شود، مجددا کابین A برای جوابگویی به آن حرکت خواهد نمود. در حقیقت کابین A نقش جبران کننده و ذخیره را دارد که این امر کاهش زمان انتطار مسافرین را موجب خواهد شد. در صورتی که به هر دلیلی مشکلی برای کابین B اتفاق بیافتد، آسانسور مذکور از سرویس دهی خارج شده و تمامی سرویس دهی بر عهده آسانسور A خواهد بود.

لازم به توضیح است که در برخی مدارک فنی کابین Home و Free به ترتیب Slave و Master  آمده است.

Tags: , , , , , , , , ,

-->